Klient indywidualny:

W zakresie prawa karnego świadczę usługi:


• Konsultacje i porady prawne w zakresie prawa karnego
• Sprawy o wykroczenia oraz o przestępstwa karne i skarbowe
• Obrona oskarżonych i obwinionych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
• Występowanie w sprawach w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
• Reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary
• Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

W zakresie inwestycji budowlanych:• Reprezentacja inwestora lub wykonawcy w procesie przygotowania inwestycji do realizacji
• Negocjowanie warunków nabywania nieruchomości, przygotowanie projektów umów w tym zakresie, reprezentowanie przy ich zawieraniu
• Reprezentowanie przed sądem w procesach związanych ze sporami wynikającymi z realizacji umów

W zakresie prawa administracyjnego:• Reprezentowanie stron we wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowego

W zakresie prawa rodzinnego:• Sprawy z zakresu stosunków małżeńskich m. in. o rozwód i separację
• Sprawy o podział majątku wspólnego
• Świadczenia alimentacyjne
• Sprawy o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, o uregulowanie kontaktów z dziećmi
• Sprawy o ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa
• Sprawy o adopcji, opieki, ubezwłasnowolnienia

W zakresie prawa cywilnego:• Udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego sporządzaniu projektów umów
• Doradztwie i reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania sądowego
• Sporządzaniu pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym